Po posiedzeniu Komisji 10 lutego 2020 r.

Na swoim posiedzeniu 10 lutego Komisja Rewizyjna kontrolowała dokumentację przetargową za II półrocze 2019 r.

Odpowiedzi i wyjaśnień udzielała Pani Aleksandra Tkocz, Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji w Urzędzie Gminy Mszana. W II półroczu 2019 roku przeprowadzono 11 zamówień publicznych, w tym 10 jako przetargi nieograniczone oraz 1 z wolnej ręki (na usługę: bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego).
Wykaz zamówień publicznych stanowi załącznik do protokołu.


Kierownik zwróciła uwagę, że rosną koszty projektów technicznych, podobnie jak prac budowlanych.
Do skontrolowanej dokumentacji Komisja nie wniosła uwag.


Drugim tematem posiedzenia była kontrola ściągalności i zwolnień podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. Wyjaśnień udzielali pracownicy Referatu Finansów. W 2019 roku nie było zwolnień podatkowych ani rozłożeń na raty.
Wobec osób zalegających z zapłatą podatków, zarówno osób prawnych, jak i fizycznych, prowadzone są postępowania egzekucyjne, natomiast do osób zalegających z opłatą za psa są wysyłane przypomnienia.
W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku zaległości na koniec roku miało 137 osób na łączną kwotę 46,5 tys. złotych, z tym, że zaległości te są na bieżąco regulowane, część mieszkańców ostatnią ratę za 2019 rok wpłaciła na początku 2020 roku. Na dzień 31 stycznia 2020 zalegało już tylko 77 osób. Z opłaty za odbiór odpadów komunalnych są zwolnione osoby będące podopiecznymi pomocy społecznej. Na koniec roku 2019 było to 31 osób. Dla porównania, w roku 2016 aż 99 osób.


Do skontrolowanej dokumentacji Komisja nie wniosła uwag.